สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ardunio กับ LCD แสดงผล

ardunio กับ LCD แสดงผล

ardunio กับ LCD แสดงผลการประกอบอุปกรณ์

-ภาคจ่ายไฟ

    ให้ต่อไฟเลี้ยงและกราวด์ จากบอร์ดไปเข้า LCD ที่ขา 2 และ 1 ตามลำดับ และให้นำสายทั้ง 2 ไปต่อกับความต้านทานปรับค่าได้ที่ขาด้านนอกทั้ง 2 ด้าน จากนั้นให้นำขากลางของความต้านทานปรับค่าได้ ไปต่อกับขา 3 ของ LCD ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการปรับค่า Contrast ของจอ LCD โดยใช้ความต้านทานปรับค่าได้ขนาด 10K หรือ 20K ก็ได้

-ภาคสัญญาณ

    ให้ต่อสายไฟ 4 เส้น จาก LCD ขา 11, 12, 13 และ 14 ไปที่บอร์ดขาดิจิตอล 5, 4, 3 และ 2 ตามลำดับ

-ไฟ Backlight

    ให้ต่อสายไฟ จาก LCD ขา 15, 16 ไปที่บอร์ดขา 13 และ Gnd ตามลำดับ ถ้าเราไม่ต้องการไฟ Backlight ก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป

  • LCD RS pin to digital pin 12
  • LCD Enable pin to digital pin 11
  • LCD D4 pin to digital pin 5
  • LCD D5 pin to digital pin 4
  • LCD D6 pin to digital pin 3
  • LCD D7 pin to digital pin 2

code มีแค่นี้เองครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถแสดงข้อความออกทาง LCD ได้แล้วครับ

/*
  LiquidCrystal Library - Hello World
 

  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
 
 
 This example code is in the public domain.


 */


// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  // set up the LCD's number of columns and rows: 
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
}

void loop() {
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis()/1000);
}
ส่วนด้านล่างนี้เป็น Function สำคัญๆ ที่ใช้ในการแสดงผลของ LCD สามารถเข้าไปทำความเข้าใจได้ครับ

Function

เมื่อเราทำกร Upload เสร็จก็สามารถแสดงผลบนหน้าจอ ข้อความออก LCD  และสามารถนำไปประยุกต์แสดงค่าของอย่างอื่นเช่น เวลา วันที่อุภูมิ ครับ

**** หมายเหตุ  การต่อ LCDแบบ 16x4 , 20x4 ก็ต่อเหมือนกับแบบ 16x2 ครับ ต่างกันตรงใช้คำสั่งแสดงผมครับ

  lcd.setCursor(0, 2);    <<< แสดงออกบันทัดที่ 3
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(" line 3 ");

ขอบคุณครับ  ขอให้สนุกกับการเขียน microview