สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Board Module Tb6612fng

Board Module Tb6612fng


Dual DC Stepper Motor Drive Controller Board Module Tb6612fng Replace L298n


บอร์ด Drive motor สามารถขับ motor ได้ 2 ตัว ทนกระแสได้ 1.2 A

บอร์ดมีขนาดเล็ก

ราคา 90 บาท


Features:

   
 • Power supply voltage: VM=15V max, VCC=2.7-5.5V
 •  
 • Output current: Iout=1.2A(average) / 3.2A (peak)  
 •  
 • Standby control to save power
 •  
 • CW/CCW/short brake/stop motor control modes
 •  
 • Built-in thermal shutdown circuit and low voltage detecting circuit
 •  
 • All pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pins
 •  
 • Filtering capacitors on both supply lines

ตัวอย่าง Code ต่อกับ Arduino 

//motor A connected between A01 and A02
//motor B connected between B01 and B02

int STBY = 10; //standby

//Motor A
int PWMA = 3; //Speed control 
int AIN1 = 9; //Direction
int AIN2 = 8; //Direction

//Motor B
int PWMB = 5; //Speed control
int BIN1 = 11; //Direction
int BIN2 = 12; //Direction

void setup(){
 pinMode(STBY, OUTPUT);

 pinMode(PWMA, OUTPUT);
 pinMode(AIN1, OUTPUT);
 pinMode(AIN2, OUTPUT);

 pinMode(PWMB, OUTPUT);
 pinMode(BIN1, OUTPUT);
 pinMode(BIN2, OUTPUT);
}

void loop(){
 move(1, 255, 1); //motor 1, full speed, left
 move(2, 255, 1); //motor 2, full speed, left

 delay(1000); //go for 1 second
 stop(); //stop
 delay(250); //hold for 250ms until move again

 move(1, 128, 0); //motor 1, half speed, right
 move(2, 128, 0); //motor 2, half speed, right

 delay(1000);
 stop();
 delay(250);
}


void move(int motor, int speed, int direction){
//Move specific motor at speed and direction
//motor: 0 for B 1 for A
//speed: 0 is off, and 255 is full speed
//direction: 0 clockwise, 1 counter-clockwise

 digitalWrite(STBY, HIGH); //disable standby

 boolean inPin1 = LOW;
 boolean inPin2 = HIGH;

 if(direction == 1){
  inPin1 = HIGH;
  inPin2 = LOW;
 }

 if(motor == 1){
  digitalWrite(AIN1, inPin1);
  digitalWrite(AIN2, inPin2);
  analogWrite(PWMA, speed);
 }else{
  digitalWrite(BIN1, inPin1);
  digitalWrite(BIN2, inPin2);
  analogWrite(PWMB, speed);
 }
}

void stop(){
//enable standby 
 digitalWrite(STBY, LOW); 
}


view